[Přeskočit k obsahu]

xiaomiOtevíráme
Mi Store v Liberci

4. května 2019 v 11.00

citypark jihlavaOC Nisa Liberec

České mládeže 456, 463 03 Liberec

Pro první návštěvníky je připravena akce*

1 500 produktů
již od 1 Kč

redmi note 5

Xiaomi Redmi Note 5

499 Kč

4 190 Kč

redmi go

Xiaomi Redmi Go

399 Kč

1 990 Kč

mi band 3

Xiaomi Mi Band 3

199 Kč

890 Kč

sonic toothbrush

Xiaomi LED Smart Bulb

99 Kč

790 Kč

led smart bulb

Xiaomi Compact Bluetooth speaker

89 Kč

490 Kč

headphones

Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic

1 Kč

249 Kč

 Po celý den 30% sleva* na vše

Pořiďte si třeba nový

Redmi Note 7 4 GB + 64 GB

4 059 Kč

5 799 Kč

* Slevy nelze kombinovat či sčítat. Při využití jedné z nabízených slev je možné pořídit pouze 1 ks produktu na osobu. Je nutné zvolit, zda využijete 30% slevu na libovolný nezlevněný produkt, nebo si vyberete jeden z produktů za speciální cenu.

Nabídka produktů za speciální cenu je platná do vyprodání zásob uvedených výše.

Soutěžíme každých 30 minut

Stačí stát ve frontě
a mít štěstí

mi band 3

Mi Band 3

v hodnotě 890 Kč

 

 

mi band 3

 

Každých 30 minut vybereme jednu osobu ve frontě, která získá jednu z cen

 

 

mi led smart bulb

Compact Bluetooth speaker

v hodnotě 490 Kč

Program

Po celý den bude přítomný maskot
Mitu, balónky a dobrá nálada.

8:00
Otevření obchodního centra

 

30 min
Soutěžíme každých
30 minut

 

11:00
Slavnostní otevření Mi Store

Soutěžní podmínky

  I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, podle kterých bude probíhat Soutěž o Xiaomi produkty – Mi Band 3, Compact Bluetooth Speaker.

 II. Definice pojmů a základní podmínky soutěže

2.1 Pořadatelem je společnost Ranura s.r.o., IČ 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod Sp. zn. C 35033.

2.2 Soutěžícím se může stát každý člověk starší 18ti let, který se prokáže platným občanským průkazem.

2.3 Soutěžícím se stává každý, kdo splňuje podmínky předchozího odstavce a úplným a čitelným způsobem vyplní tento soutěžní leták.

2.4 Výhrou jsou následující produkty zn. Xiaomi: Mi Band 3, Compact Bluetooth Speaker.

2.5 Výherce soutěže určuje a vyhlašuje Pořadatel po skončení soutěže.

2.6 Soutěž probíhá 4. 5. 2019. Výherci budou vylosováni ze Soutěžících, kteří správně zodpoví dotazy v soutěžním letáku.

2.7 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována žádnou třetí stranou. Veškeré informace získané v této soutěži náleží Pořadateli.

 III. Obecné podmínky soutěže

3.1 Soutěže se mohou účastnit všichni lidé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami s výjimkou zaměstnanců, členů a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Rodinným příslušníkem se pro účely předchozí věty rozumí všechny osoby, jejichž vzájemný vztah je založen na pokrevním poutu anebo vznikl osvojením.

3.2 Pořadatel vyhodnotí, kdo se stal výhercem soutěže a výherce vyhlásí moderátor Pořadatele.

3.3 Pořadatel předá Výhru výherci bezprostředně po ukončení Soutěže. Nedostaví – li se výherce bezprostředně po jeho vyhlášení k převzetí Výhry, je Pořadatel oprávněn provést nové vyhodnocení soutěže a Výhru předat jinému Soutěžícímu anebo rozhodnout, že Výhra propadá. Právo původního výherce na předání Výhry v takových případech zaniká.

3.4 Pořadatel zašle výhercům bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení soutěže prostřednictvím elektronické pošty technické informace o Výhře, zejména podrobný návod k použití Výhry.

3.5 Záruka na Výhru není Pořadatelem poskytována. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jejího předání výherci.

3.6 Účast v soutěži ani Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní finanční plnění namísto Výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru plněním obdobného typu a hodnoty.

3.7 Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit podmínky soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či zcela zrušit, a to i po vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejího Výherce.

3.8 Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, kterou může Výhra výherci, popřípadě dalším osobám, které s ní přijdou do styku, způsobit, zejména v důsledku jejího užívání v rozporu s jejím účelem či návodem k použití.

3.9 Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího

4.1 Soutěžící se soutěže účastní dobrovolně.

4.2 Soutěžící se zavazuje sdělit Pořadateli úplné a pravdivé údaje nezbytné pro předání Výhry.

4.3 Soutěžící, který se stane výhercem, je povinen poskytnout Pořadateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost nezbytnou k předání Výhry.

4.4 Soutěžící se zavazuje chovat po celou dobu trvání soutěže tak, aby nedocházelo k porušování pravidel vyhlášené soutěže, platných právních předpisů České republiky, jakožto i tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoliv újmu.

 V. Osobní údaje a informace o jejich zpracování

5.1 Pořadatel nakládá s osobními údaji Soutěžícího v souladu obecně závaznými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

5.2 Správcem osobních údajů Soutěžícího je Ranura s.r.o., IČ 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň. Osobní údaje Soutěžícího jsou zpracovávány výhradně pro účely soutěže a právním základem jejich zpracování je odvolatelný souhlas Soutěžícího. Osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádným třetím stranám.

 VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem potvrzuje, že byl s těmito Soutěžními podmínkami řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.

6.2 Soutěžní podmínky jsou platné a účinné ode dne 4. 5. 2019.

stars© 2013–2019 Beryko.cz, IČ: 02852152, DIČ: CZ02852152

Oficiální distributor značek Xiaomi a Amazfit pro ČR.