SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení

  1. Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, podle kterých bude probíhat soutěž provozovaná na Serverech Pořadatele.
  2. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže umístěné na Serverech Pořadatele.
 2. Definice pojmů a základní podmínky soutěže

  1. Pořadatelem je společnost Beryko s.r.o., IČ 028 52 152, se sídlem Na Roudné 1162/76, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod Sp. zn.: C 29637.
  2. Servery Pořadatele jsou: https://www.facebook.com/XiaomiCesko/ a https://www.instagram.com/xiaomi.cesko/
  3. Soutěžící bere na vědomí, že je-li mladší 18 let, je povinen si pro účast v soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, ztrácí nárok na výhru.
  4. Soutěžícím se stává každý, kdo splňuje podmínky předchozího odstavce a zároveň podmínky uvedené v soutěžním příspěvku na Serveru Pořadatele.
  5. Výhra je specifikována v soutěžním příspěvku.
  6. Výherce soutěže určuje a vyhlašuje Pořadatel po skončení soutěže.
  7. Datum konání soutěže je vymezeno v soutěžním příspěvku. Výherci budou vylosováni ze všech Soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky pro účast v soutěži, a to do nejpozději do 10 pracovních dnů od konce soutěže.
  8. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook. Veškeré informace získané v této soutěži náleží Pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.
 3. Obecné podmínky soutěže

  1. Soutěže se mohou účastnit všichni lidé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami s výjimkou zaměstnanců, členů a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Rodinným příslušníkem se pro účely předchozí věty rozumí všechny osoby, jejichž vzájemný vztah je založen na pokrevním poutu anebo vznikl osvojením.
  2. Pořadatel vyhodnotí, kdo se stal výhercem soutěže a výherce vyhlásí na Serveru Pořadatele do 10 pracovních dnů od konce soutěže. Současně Pořadatel výherce kontaktuje zprávou na Facebooku či Instagramu.
  3. Pořadatel předá Výhru výherci do 30 dnů od konce soutěže, a to buď osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních, zásilkových či obdobných služeb na doručovací adresu, kterou výherce oznámí Pořadateli bez zbytečného odkladu po vyhodnocení soutěže. Za účelem předání Výhry je výherce povinen poskytnout Pořadateli veškerou nezbytnou součinnost. Neučiní-li tak, staví se lhůta uvedená ve větě první tohoto odstavce a počíná znovu běžet až po té, co odpadne překážka na straně výherce, která Pořadateli v předání Výhry bránila. Neposkytne – li výherce Pořadateli nezbytnou součinnost k předání výhry ani do 45 dnů od konce soutěže, je Pořadatel oprávněn provést nové vyhodnocení soutěže a Výhru předat jinému Soutěžícímu anebo rozhodnout, že Výhra propadá. Právo původního výherce na předání Výhry v takových případech zaniká.
  4. Záruka na Výhru není Pořadatelem poskytována. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jejího předání výherci. Je – li Výhra předávána prostřednictvím provozovatele poštovních, zásilkových či obdobných služeb, je povinnost Pořadatele předat výherci Výhru splněna jejím předáním prvnímu přepravci.
  5. Účast v soutěži ani Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní finanční plnění namísto Výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru plněním obdobného typu a hodnoty.
  6. Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit podmínky soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či zcela zrušit, a to i po vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejího Výherce.
  7. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy Soutěžícího v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Shodně Pořadatel neodpovídá za doručení elektronické pošty a zprávy na Facebooku zasílané Soutěžícímu a výherci v průběhu soutěže.
  8. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, kterou může Výhra výherci, popřípadě dalším osobám, které s ní přijdou do styku, způsobit, zejména v důsledku jejího užívání v rozporu s jejím účelem či návodem k použití.
  9. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.
 4. Práva a povinnosti Soutěžícího

  1. Soutěžící se soutěže účastní dobrovolně.
  2. Soutěžící se zavazuje sdělit Pořadateli úplné a pravdivé údaje nezbytné pro předání Výhry.
  3. Soutěžící, který se stane výhercem, je povinen poskytnout Pořadateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost nezbytnou k předání Výhry.
  4. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet, prostřednictvím kterého vstupuje na Server Pořadatele s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.
  5. Soutěžící se zavazuje chovat po celou dobu trvání soutěže tak, aby nedocházelo k porušování pravidel vyhlášené soutěže, platných právních předpisů České republiky, jakožto i tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoliv újmu.
 5. Osobní údaje a jejich ochrana

  1. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, emailová a doručovací adresa, za účelem pořádání soutěže a předání Výhry. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze v případě mimořádných událostí orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky od konce soutěže. Na tuto dobu je udělen souhlas Soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící svojí účastí v soutěži dále potvrzuje, že by Pořadatelem informován o jeho právu na přístup k osobním údajům v souladu s § 12 a o právu žádat vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu v souladu s § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Pořadatel se zavazuje, že zpracovávané osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě, která se nepodílí na realizaci vyhlášené soutěže a která nedodržuje stejné standardy ochrany osobních údajů Soutěžících jako Pořadatel.
  3. Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje jméno, příjmení, bydliště a fotografie Soutěžícího mohou být zveřejněny na Serverech Pořadatele, stane – li se Soutěžící výhercem. Výše uvedená data mohou být navíc doplněna audiovizuálním záznamem obsahujícím předávání Výhry Pořadatelem výherci.
  4. Uživatel svojí účastí v soutěži souhlasí se zasíláním informací (obchodních sdělení) o nových soutěžích, akcích a výhrách Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem potvrzuje, že byl s těmito Soutěžními podmínkami řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.
  2. Soutěžní podmínky jsou platné a účinné ode dne 22. 1. 2020