Objednejte do 16:30 přes PPL – odešleme ještě dnes. Do uzávěrky zbývá jen....

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu společnosti Beryko s.r.o. 
provozovaného na 
www.beryko.cz

Identifikace provozovatele - prodávajícího 

Provozovatelem elektronického obchodu na www.beryko.cz a současně prodávajícím pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je obchodní společnost Beryko s.r.o., IČO 02852152, DIČ: CZ02852152, se sídlem Na Roudné 1162/76, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29637

(dále jen „Prodávající“). 

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: 
Email: info@beryko.cz 
Telefon: 603763566 - dále také Kontaktní číslo 

Prodávající je plátcem DPH. 

Prodávající se zavazuje na emailovou korespondenci ze strany kupujícího reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne obdržení emailové zprávy.

Adresa provozovny: Na Roudné 1162/76, Plzeň, 30100.

Údaje o prodávaném zboží, náležitosti nabídky a obsah kupní smlouvy 

Údaje o prodávaném zboží a ceně v internetovém obchodě na adrese www.beryko.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Z důvodu neustálého pohybu zboží na skladě prodávající neuvádí v internetovém obchodě údaj o aktuální dostupnosti zboží, případně pokud je tento údaj uveden, nemusí v době odeslání objednávky kupujícím odpovídat skutečnosti. Prodávající na základě každé objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, dostupnost zboží a připravenost k doručení zboží kupujícímu. Zboží může být u výrobce či distributora dočasně nebo trvale nedostupné, v takovém případě prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje o objektivní nemožnosti zboží dodat. V případě, že o to kupující výslovně požádá, poskytne prodávající kupujícímu informaci o dostupnosti zboží, jakmile tuto informaci obdrží od svého smluvního partnera. 
Zboží, u kterého je uveden výslovný údaj o neexistenci zboží na skladě („dočasně nedostupné“ či údaj obdobného významu), nemůže být předmětem kupní smlouvy s termínem plnění bez zbytečného odkladu. V takovém případě je odeslaná objednávka kupujícího považována za vyjádření zájmu kupujícího být informován o budoucí dostupnosti zboží. 
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají ilustrativně prodávanému zboží, s výjimkami popsanými v textu nabídky. 

Ceny jsou uváděné včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (např. poplatek za zpětný odběr elektrozařízení z domácností), s výjimkou nákladů na doručení zboží, které jsou specifikované v části těchto VOP „Způsoby doručení zboží, doprava“. V případě, že kupující zvolí nákup zboží na splátky, cena zboží se nemění, ale vedle ceny zboží se kupující zavazuje platit třetí osobě odlišné od Prodávajícího cenu za poskytnutí finanční služby dle části těchto VOP „Nákup na splátky“. 

Informace o možných způsobech platby jsou uvedeny v části těchto VOP „Způsoby platby za zboží“. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, tím není dotčen požadavek na platbu za doručení zboží tam, kde je tato platba výslovně specifikována a požadována, ani náklady na platební operace (bankovní poplatky apod.), které jsou součástí smluvního vztahu mezi kupujícím a třetími osobami. 

Prezentace zboží na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.beryko.cz je v souladu s platnými právními předpisy návrhem na uzavření smlouvy. Výjimky stanoví výše v tomto článku uvedené podmínky. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem, kdy prodávajícímu dojde úplná a zcela určitá objednávka kupujícího jako projev vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu, za předpokladu, že uzavření kupní smlouvy nebrání zákonné podmínky, smluvní ujednání prodávajícího a kupujícího nebo speciální ustanovení těchto VOP. K uzavření kupní smlouvy zejména nedojde v případech, kdy kupující objednává zboží, které je označené jako „dočasně nedostupné“ nebo údajem obdobného významu, zboží, které prodávající není objektivně schopen dodat, o čemž je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po učinění objednávky kupujícího informovat, uvede-li kupující v objednávce údaje, které jsou zjevně nesprávné, nepravdivé, neurčité nebo jinak znemožňují či významně ztěžují výklad projevu vůle kupujícího. 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Na základě nabídky prezentované v internetovém obchodě na adrese www.beryko.cz je možné objednat zboží i elektronickou poštou (tj. e-mailem) nebo telefonicky. 

V případě emailové komunikace je email odeslaný kupujícím návrhem na uzavření smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí poptávky emailem bez zbytečného odkladu po obdržení poptávky. Smlouva je uzavřena momentem, kdy prodávající poptávku kupujícího akceptuje a zašle kupujícímu emailem potvrzení o uzavření smlouvy (nikoliv potvrzení o přijetí poptávky). 

V případě telefonické komunikace platí, že smlouva je uzavřena momentem, kdy prodávající poptávku kupujícího učiněnou telefonicky akceptuje a zašle kupujícímu emailem potvrzení o uzavření smlouvy.

Způsoby platby za zboží

Prodávající umožňuje zaplatit kupní cenu za zboží a případné další platby následujícími způsoby: 

Platba předem bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu 7399982/0800. Jako variabilní symbol slouží kupujícímu číslo objednávky, které nalezne také v potvrzovacím emailu po vytvoření objednávky. 

Platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně na adrese Plzeň, Na Roudné 1162/76. Využití tohoto způsobu platby je podmíněno předchozím kontaktem (emailem nebo telefonicky) ze strany prodávajícího, ve kterém informuje kupujícího, že je zboží připravené k vyzvednutí. Pracovní doba provozovny je v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Na provozovně prodávajícího lze platit za zboží pouze v hotovosti. Na provozně není platební terminál umožňující platbu kreditní kartou.

Platba v hotovosti při převzetí zboží – tzv. dobírka. Cena za službu dobírka, kterou platí kupující, se zobrazuje kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího před dokončením objednávky a kupující výběrem způsobu doručení vyjadřuje souhlas s výší platby za tuto službu. Cena dobírky je účtována nad rámec kupní ceny zboží. Službu dobírka poskytují pro prodávajícího třetí strany (např. Česká pošta, s.p. anebo další, jejichž specifikace se zobrazuje kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího). 

Platba bezhotovostně prostřednictvím služby GP webpay. Podmínkou využití tohoto způsobu platby je uzavření smluvního vztahu kupujícího se společností GP webpay s.r.o (Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10), Česká republika IČO: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95419. Tato společnost je osobou odlišnou od prodávajícího. Jedná se o online platbu platební kartou umožňující platby na internetu nebo expresní platbu prostřednictvím internetového bankovnictví. Po potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího je kupující přesměrován na stránku platební brány GP webpay (stránka na doméně http://www.gpwebpay.cz/, případně jiná stránka této společnosti GP webpay s.r.o.), kde kupující provede platbu. Službu GP webpay poskytuje prodávajícímu i kupujícímu pro vypořádání zaplacení kupní ceny třetí strana, a to společnost GP webpay. Prodávající nenese odpovědnost za průběh ani uskutečnění platební transakce prostřednictvím této služby, tato služba je poskytována kupujícímu na základě smlouvy se společností GP webpay s.r.o.

Nákup na splátky. Kupující má možnost v procesu vytváření objednávky na internetových stránkách prodávajícího www.beryko.cz zvolit nákup zboží na splátky. V takovém případě je kupující přesměrován na internetové stránky společnosti COFIDIS s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČO 27179907, DIČ CZ 27179907, zapsaná v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102368 (dále jen „společnost COFIDIS“), která rozhodne o tom, zda kupujícímu poskytne úvěr či jinou finanční službu na financování kupní ceny objednaného kupujícím u prodávajícího. Odpovědnost za splnění všech právních povinností vůči kupujícímu při poskytování úvěru pro zaplacení kupní ceny zboží nese společnost COFIDIS. Pro vyloučení pochybností prodávající výslovně prohlašuje, že není poskytovatelem jakékoliv finanční služby a nenese odpovědnost za splnění jakýchkoliv předsmluvních či smluvních povinností či závazků mezi kupujícím a společností COFIDIS, ať už je předmětem právního jednání mezi kupujícím a společností COFIDIS smlouva o finanční službě či smlouva jiná. V případě, že společnost COFIDIS kupujícímu finanční službu dle požadavku kupujícího neposkytne, má kupující právo na změnu způsobu platby za zboží nebo právo odstoupit od smlouvy. Prodávající informuje kupujícího, že v případě, kdy kupující změní své rozhodnutí a má nadále zájem o koupi zboží od prodávajícího, ale nikoliv na splátky poskytované ve formě finanční služby od společnosti COFIDIS, je nutné, aby kupující v takovém případě informoval přímo společnost COFIDIS, případně ve vztahu ke společnosti COFIDIS odstoupil od smlouvy. Odstoupení od smlouvy ve vztahu k prodávajícímu nemá právní účinky zrušení smluvního vztahu mezi společností COFIDIS a kupujícím. 

Náklady na bankovní či obdobné poplatky si nese ve všech případech kupující v souladu se smluvním vztahem mezi kupujícím a třetími osobami (bankou či jinou institucí) poskytujícími bankovní či obdobné služby. 

Způsoby doručení zboží, doprava 

Prodávající dodá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, obvykle ve lhůtě jeden až osm pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a případně splnění dalších podmínek pro dodání zboží, pokud byly sjednané (např. zaplacení zálohy tam, kde prodávající zálohu požaduje). Zboží je dodáno způsobem a na místo dle uzavřené kupní smlouvy. 

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání zboží:

(i)            osobní odběr

(ii)           doprava přepravní službou PPL

(iii)          doprava přepravní službou DPD

(iv)          doprava přepravní službou Geis

(v)           doprava přepravní službou GLS

(vi)          doručení službou Zásilkovna

(vii)         doručení službou Uloženka

(viii)        doručení prostřednictvím České pošty, s.p.

Uzavřením kupní smlouvy dle těchto VOP kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s podmínkami toho způsobu dodání zboží, který si zvolil. Jednotlivé způsoby dodání zboží jsou kupujícímu nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb s ohledem na kapacitu, dojezdové vzdálenosti a další parametry.

Podrobné podmínky nabízených způsobů dodání zboží jsou přístupné na níže uvedených odkazech:

PPL: https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdf

DPD: https://www.dpd.com/cz/domu/podminky_a_soukromi/vseobecne_obchodni_podminky

Geis: http://www.geis-group.cz/Upload/Files/cz/VOP_Geis_Parcel_CZ.pdf

GLS: https://gls-group.eu/CZ/cs/obchodni-podminky

Zásilkovna: http://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop

Uloženka: https://www.ulozenka.cz/vseobecne-obchodni-podminky

ČP: https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
 

Společně se zbožím doručí prodávající kupujícímu i doklady ke zboží, zejména daňový doklad.

Kupující je povinen překontrolovat při dodání zboží spolu s dopravcem či zaměstnancem odpovědným za vydání zboží stav zásilky, zejména nikoliv však výlučně počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice apod. Zjistí-li kupující, že je zásilka viditelně poškozena, je oprávněn odmítnout její převzetí. Pokud kupující viditelně poškozenou zásilku od přepravce či prodávajícího převezme, je povinen poškození neprodleně popsat v písemném předávacím protokolu podepsaném dopravcem či zaměstnancem odpovědným za vydání zboží. Převzetí viditelně poškozené zásilky je kupující dále povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů po převzetí zásilky, a to buďto písemně nebo elektronicky na email prodávajícího info@beryko.cz. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, prodávající je však oprávněn takovou reklamaci bez dalšího zamítnout jako nedůvodnou, bude-li mít za to, že zásilka byla kupujícímu dodána řádně a že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.    

Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je v prodlení. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží následně prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti kupujícího je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst oproti výtěžku z prodeje zboží. 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy s prodávajícím do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno po částech, běží lhůta ode dne převzetí poslední části zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. 

Lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se kupující mohl detailně seznámit s vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že nesouhlasí s tím, aby kupující zboží po dobu běhu lhůty pro odstoupení zboží aktivně užíval s úmyslem zboží vrátit a obohatit se tak užíváním zboží na úkor prodávajícího. Takové jednání považuje prodávající za nepoctivé, tedy rozporné s ustanoveními občanského zákoníku, a bude proti němu podnikat právní kroky. 

Odstoupení od smlouvy v písemné formě kupující prodávajícímu zašle listovní zásilkou nebo předá v místě výdejny zboží na adrese Plzeň, Na Roudné 1162/76 po předchozí telefonické dohodě na Kontaktním čísle. Kupující není povinen uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající však žádá Kupujícího, aby důvod odstoupení od smlouvy v případě uvedl, prodávající bude v takovém případě moci navrhnout kupujícímu jiné – vyhovující zboží a bude moci přijmout opatření ke zkvalitnění svých interních procesů. V dokumentu, kterým Kupující odstoupí od smlouvy, kupující uvede datum prodeje zboží, číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající na svých webových stránkách na adrese www.beryko.cz/odstoupeni poskytuje k volnému stažení formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády 363/2013 Sb. (dostupný ZDE) a doporučuje kupujícímu v případě odstoupení využití tohoto formuláře.

Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující se zavazuje vrátit zboží neopotřebované, nepoškozené, kompletní, se všemi součástmi a příslušenstvím, a v původním obalu v případě, kdy to je objektivně možné. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Náklady na vrácení zboží nese kupující. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým prodávající platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i s ním související dary od kupujícího či dary od třetích osob související s plněním kupujícího, včetně všeho, oč se kupující bez spravedlivého důvodu obohatil. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Na poskytnuté dary se nevztahují ustanovení o ochraně spotřebitele či spotřebitelských práv. 

Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamační řízení 

Jakost při převzetí (dříve Shoda s kupní smlouvou; tato část VOP popisuje postup v případě, kdy zboží má vady již při převzetí): Pokud má převzaté zboží nedostatky definované zákonem (např. zboží nemá vlastnosti, které prodávající popsal, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží; není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Je-li shledáno, že není oprava nebo výměna zboží možná, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. 

Prodávající nároku vznesenému kupujícím nevyhoví, pokud se prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Namísto práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Skutečnost, že je zboží prodáváno jako použité, opotřebené nebo s vadou, pro kterou je sjednávána nižší cena, se prodávající zavazuje sdělit kupujícímu prokazatelným způsobem vždy před uzavřením smlouvy, obvykle viditelným prezentováním této skutečnosti na webových stránkách prodávajícího. 

Zákonná práva z vad (tato část VOP popisuje postup v případě, kdy zboží nemá vady již při převzetí): Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat 

u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: 
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo 
bezplatné odstranění vady zboží opravou; nebo 
přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
odstoupení od smlouvy. 

u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy 
odstranění vady zboží anebo 
přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Za podstatné se pro účely VOP považuje takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již v době uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Dle platných právních předpisů je bez právního významu, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě zboží opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá reklamace pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit nárok na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Záruka (nárok z práv z vadného plnění) se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. V případě neoprávněné reklamace prodávající reklamaci odmítne a o důvodu odmítnutí kupující písemně informuje. 

U některých druhů zboží nabízí prodávající kupujícímu rozšířenou smluvní záruku. Tuto skutečnost se prodávající zavazuje sdělit kupujícímu prokazatelným způsobem vždy před uzavřením smlouvy, obvykle viditelným prezentováním této skutečnosti na internetových stránkách prodávajícího. 

Reklamační řízení: Průběh reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržením zákonného průběhu reklamačního řízení se řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, vše v platném znění. 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V dokumentu, kterým kupující činí reklamaci formulář dostupný ZDE), je kupující povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje, popis vady a jejích projevů a požadavek na způsob vyřízení reklamace (specifikace uplatněného práva z vady). 

Kupující je povinen provést specifikaci uplatněného práva z vady spolu s reklamací nebo nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Změna volby práva z vad zboží bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, požadoval-li kupující opravu vady zboží, která se ukáže být neodstranitelná. 

Kupující je povinen prokázat prodávajícímu skutečnost, že zboží bylo koupeno u prodávajícího, a to (daňovým) dokladem o koupi zboží nebo záručním listem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného prodávajícím k opravě zboží. Kupující nese nebezpečí škody na zboží a odpovídá za zboží až do jeho by předání nebo doručení prodávajícímu k vyřízení reklamace. Kupující se zavazuje, že zboží bude kompletní, aby mohla být případně vyzkoušena jeho funkčnost, čisté a vhodným způsobem zabalené či jinak zabezpečené proti náhodnému poškození. 

V souladu s platnými právními předpisy je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Nevysloví-li prodávající konkrétní požadavek na způsob informování, zvolí tento způsob prodávající. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady 

V případě nákupu zboží na splátky kupující výslovně souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů společnosti COFIDIS za účelem plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a společností COFIDIS, stejně jako za účelem plnění poskytovaných mezi společností COFIDIS a prodávajícím ve vztahu ke zboží objednanému kupujícím. 

Povinnosti při nakládání s elektrozařízením 

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení pocházející z domácností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to v počtu odpovídajícím dodanému zboží a pouze u elektrozařízení obdobného typu a užití. 

Společné podmínky a závěrečná ustanovení 

Tyto VOP se použijí na proces uzavírání smlouvy a na vztahy z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím jakožto podnikatelem a kupujícím jakožto spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení těchto VOP se nepoužijí a prodávající si vyhrazuje právo vymínit si individuální podmínky uzavření smlouvy s kupujícím, který není spotřebitelem. Není-li ujednáno jinak, platí, že není-li kupujícím spotřebitel, odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí nabídky prodávajícím kupujícímu. 

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž obsahem jsou tyto VOP, pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy komunikačních prostředků, které umožňují smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran. Náklady na jednání o uzavření smlouvy a samotné uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku si nese kupující sám. 

Prodávající a kupující se zavazují řešit vzájemné spory přednostně smírnou cestou vzájemným jednáním. V případě vzniku soudního sporu rozhodují obecné soudy v České republice. 

Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se před vlastním procesem objednání seznámil s informacemi o zboží, s identifikací prodávajícího, stejně jako s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu VOP, který obsahuje údaje povinně sdělované kupujícímu před uzavřením smlouvy ve smyslu platných právních předpisů. 

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na kupujícím označené místo doručení zboží. Smlouva uzavíraná na základě VOP se uzavírá výhradně v českém jazyce. 

Uzavřená smlouva bude uložena v souladu s platnými právními předpisy u prodávajícího. V případě žádosti kupujícího učiněné po převzetí zboží poskytne prodávající kupujícímu kopii uzavřené smlouvy za paušální úplatu ve výši 200,- Kč na úhradu spojených administrativních nákladů; v případě, že by poskytnutí kopie smlouvy kupujícímu bylo v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího, má prodávající právo poskytnutí kopie smlouvy odmítnout. 

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má kupující právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi kupujícím a prodávajícím na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: http://www.coi.cz.

Společnost (e-shop) Beryko s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ECOBAT, který řeší sběr, třídění a zpracování veškerých elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií bez ohledu na značku nebo elektrochemický typ na území celé ČR. Využijte sběrnou síť a vybité baterie odkládejte do sběrných boxů k tomuto účelu zřízených. Pro nejbližší sběrné místo ve vašem okolí klikněte zde http://mapa.ecobat.cz/. Více informací naleznete na www.ecobat.cz.

V návaznosti na novelizaci §37k, odst. 6, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nabízí kolektivní systém REMA všem zákazníkům e-shopu Beryko s.r.o. možnost zbavit se nefunkčních spotřebičů včetně baterií skrze projekt Buď líný, a to ve všech lokalitách, obcích, městských obvodech nebo městských částech.

Změny VOP jsou možné pouze způsobem stanoveným zákonem. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinností dne 6. června 2014. 

Naposledy upraveno 30.11.2017.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje a nic vám neunikne - slevy, nové telefony, soutěže, zajímavosti a mnohem více.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací Souhlasím